Kategorie
Szukaj
Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
« Sie    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Przed nami kolejne działania w ramach projektu „Czas na zmianę” , tj.:

 1. Pogadanki edukacyjne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w trakcie których uczestnicy zostaną zapoznani z metodami wychowawczymi, otrzymają wskazówki jak je stosować, aby były skuteczne, otrzymają informację na temat skutków, jakie w psychice i zachowaniu dziecka wywołuje stosowanie niewłaściwych metod wychowawczych z użyciem przemocy. Prowadzący zwróci uwagę uczestników na temat znaczenia przekazywania dzieciom prawidłowych wzorców rodzinnych i środowiskowych.
 2. Warsztaty dla osób doświadczających przemocy, umożliwiających nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 
 3. Warsztat kompetencji rodzicielskich, dla rodzin dotkniętych problemem przemocy. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji wychowawczych, otrzymają wskazówki dotyczące skutecznych rozwiązań sytuacji wychowawczo problemowych. Uczestnicy będą edukowani w zakresie negatywnego wpływu , jaki na dzieci ma nieprawidłowa atmosfera wychowawcza w domu- tj. problem przemocy.
 4. W dalszym ciągu dystrybuowane są ulotki i poradnik- „Czas na zmianę- jak być lepszym rodzicem” opracowane w ramach projektu. 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach Łęczycka 28, 99-200 Poddębice,
tel./fax ( 043) 678 40 40 
e-mail: pcpr@poddebicki.plwww.pcprpoddebice.pl

 

Projekt pt.  „Czas na zmianę” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Programu Osłonowego „ Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018

 

…………………………………………………………………..                                 …………………………………….., dnia …………………………

     (pieczątka wykonawcy, nazwa, adres, tel/fax, e-mail)                                             (miejscowość, data)                                                       

OFERTA                         

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddębicach, ul. Łęczycka 28,99-200 Poddębice                                                                   

                                

W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty z dnia …………………………………………….……………………… r. dotyczące:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( przedmiot zamówienia)

w ramach projektu „ Czas na zmianę” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach  Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018

składam ofertę następującej treści:

 1. Oferuje wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

za cenę:

– brutto …………………………………………. zł ( słownie: ………………………………………………………………………………)

 

 1. Oświadczam, że w cenie brutto zawierają się wszelkie należne daniny publiczno prawne, składki oraz akceptuje warunki realizacji zamówienia zawarte w zapytaniu. W przypadku przyjęcia mojej oferty zobowiązuje się do realizacji zamówienia uwzględniającego te warunki.
 2. W załączeniu przedkładam/ nie przedkładam program realizacji zamówienia (właściwe podkreślić).

 

………………………………………………………………….

 (podpis i pieczęć wykonawcy)

                                                                                                                                        Poddębice, dnia 17.08.2018 r.

 Zapytanie o cenę dotyczące zapewnienia

cateringu podczas warsztatów kompetencji rodzicielskich

W związku z realizacją projektu pt. „Czas na zmianę” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zapewnienia cateringu (obiadu- II danie oraz przerwy kawowej- kawa, herbata, ciastka, ciasto) podczas  warsztatów kompetencji rodzicielskich dla 20 uczestników – (rodzice i dzieci) podczas dwóch dni zajęć.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

Łęczycka 28, 99-200 Poddębice

tel./fax (043) 678-40-40  / e-mail: pcpr@poddebicki.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu cateringu podczas dwóch dni zajęć (obiad + przerwa kawowa) dla pięciu rodzin (rodzice i dzieci) – szacunkowo 20 osób:

 • II danie (ziemniaki, porcja mięsa, surówka, kompot),
 • Przerwa kawowa (ciasto, ciastka deserowe, kawa, herbata, zimne napoje).

Zleceniobiorca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres. Warsztaty będą odbywały się w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (na terenie miasta Poddębice).

Planowane jest zorganizowanie 12 godzin zajęć, realizowanych w ciągu dwóch dni (sobota, niedziela, w godz. 900-1500). Przewidywany czasookres warsztatów to wrzesień 2018r.

Zleceniobiorca zapewnia zastawę, serwetki, sztućce.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do zebrania odpadów po zakończeniu warsztatów.

Ilość posiłków dostarczonych na spotkanie może ulec zmianie po poinformowaniu Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w przeddzień warsztatów.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia w okresie od 03.09.2018r. – 28.09.2018 r.  

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza z uwagi na cenę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi Wykonawcami.
 2. Oferty prosimy składać do dn. 31.08.2018 r. na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

Łęczycka 28, 99-200 Poddębice pokój nr 7 lub e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Matusiak  pod nr tel. 043 678-40-40  wew. 13, e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Czas na zmianę” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej opracowania i  przeprowadzenia warsztatów kompetencji rodzicielskich, skierowanych dla pięciu rodzin (rodzice i dzieci) – szacunkowo 20 osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice

tel./fax (043) 678-40-40  / e-mail: pcpr@poddebicki.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i  przeprowadzeniu warsztatów dla pięciu rodzin (rodzice i dzieci) – szacunkowo 20 osób dotkniętych problemem przemocy.

Planowane jest zorganizowanie 12 godzin zajęć, realizowanych w ciągu dwóch dni z podziałem na zajęcia grupowe oddzielne dla rodziców i dzieci oraz część wspólną.

Warsztaty zgodnie z opracowanym programem przeprowadzić mają psycholog i pedagog, posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe, posiadający certyfikaty i zaświadczenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego działania, o minimalnym doświadczeniu zawodowym – 2 lata.

Zajęcia warsztatowe kierowane do rodziców winny podejmować m.in. następujące zagadnienia z obszaru wychowania:

– proces wychowawczy dziecka, niezbędne umiejętności do kierowania tym procesem,

wychowanie bez krzyków i klapsów,

– narzędzia służące do nawiązywania pozytywnej komunikacji,

– potrzeby dzieci, potrzeby rodziców,

– rozwiązywanie konfliktów,

– wzmacnianie poczucia wartości u dzieci,

– rozwijanie u dzieci umiejętności radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi.

Warsztaty mają na celu zapewnienie możliwości podniesienia przez nich uczestników- rodziców kompetencji wychowawczych, rozpoznawania i dobierania odpowiednich metod wychowawczych, otrzymania wskazówek dotyczących skutecznych rozwiązań sytuacji problemowych, edukacji w zakresie negatywnego wpływu, jaki na dzieci ma wychowywanie się w rodzinie uwikłanej w problem przemocy.

Zajęcia warsztatowe kierowane do dzieci winny stwarzać warunki do uzyskania przez uczestników m.in.:

– wzmocnienia więzi z rodzicami,

–  wiedzy jak sobie radzić z własnymi negatywnymi emocjami,

– pracy nad zachowaniami agresywnymi,

– wiedzy jak zapobiegać sytuacjom konfliktowym,

– większej pewności siebie,

– umiejętności nazywania i szanowania potrzeb swoich i rodziców.

Warsztaty będą odbywały się w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (na terenie miasta Poddębice). Zamawiający zapewnia również materiały pomocne w przeprowadzeniu warsztatu kompetencji rodzicielskich (tj. tablica typu flipchart, papier do tablicy, papier ksero, mazaki, długopisy, notesy, teczki, masa typu BluTack itp.) oraz obiad dla uczestników i serwis kawowy.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia w okresie od 08.09.2018r. – 30.09.2018 r.  

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza z uwagi na cenę i program warsztatów.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi Wykonawcami.
 3. Oferty można składać do dn. 31.08.2018 r. do godz. 10.00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

Łęczycka 28, 99-200 Poddębice pokój nr 7 lub e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Matusiak  pod nr tel. 043 678-40-40              wew. 13, e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Poddębice, dn.17.08.2018

                                                                                                                         Poddębice, dnia 17.08.2018 r.

Zapytanie o cenę dotyczące opracowania i  przeprowadzenia warsztatów dla osób doświadczających przemocy – ofiar przemocy, które umożliwią im nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

W związku z realizacją projektu pt. „Czas na zmianę” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego  „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej opracowania i  przeprowadzenia warsztatów dla osób doświadczających przemocy.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice

tel./fax (043) 678-40-40  / e-mail: pcpr@poddebicki.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i  przeprowadzeniu warsztatów dla osób doświadczających przemocy – ofiar przemocy, które umożliwią im nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia warsztatowe winny podejmować m.in. następujące zagadnienia z obszaru przemocy:

 • Formy przemocy (fizyczna, seksualna, psychiczna, ekonomiczna)
 • Model cykliczny przemocy, a także jego ograniczenia
 • Portret psychologiczny ofiar przemocy – fakty i mity
 • Nabycie wiedzy o typowych zachowaniach i metodach oddziaływania sprawców przemocy
 • Poznanie skutków psychologicznych i społecznych doznawania przemocy w rodzinie
 • Poszerzanie świadomości na temat negatywnego wpływu przemocy domowej na dzieci
 • Kształtowanie umiejętności w aspekcie odkrywania swojego potencjału i nauka korzystania z niego oraz wykorzystywania w zmaganiu się z trudnościami codziennego życia, w tym przede wszystkim w zatrzymaniu przemocy
 • Poznanie sposobów odbudowywania poczucie własnej wartości – budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
 • Poszerzanie zdolności dotyczącej radzenia sobie z sytuacjami generującymi stres – zapoznanie ze sposobami niwelującymi wzmożone napięcie emocjonalne
 • Rozwijanie umiejętności zmniejszanie doświadczanego niepokoju i lęku, za pomocą technik relaksacyjnych i wizualizacji
 • Nabieranie werbalnej i niewerbalnej pewności siebie oraz wykorzystanie własnego potencjału dla wzmocnienia wiary w siebie
 • Kształtowanie postawy otwartości oraz nauka mówienia o swoich potrzebach
 • Poszerzanie zdolności radzenia sobie z konfliktem
 • Rozwijanie umiejętności stawiania zdrowych granic w relacjach z innymi,
 • Poszerzanie zdolności jak przekraczać trudne emocje związane z doświadczoną przemocą
 • Poznanie sposobów rozładowywania złości i radzenia sobie z gniewem
 • Pomoc w szukaniu wzorców budowania relacji opartych na szacunku,
 • Poszerzanie umiejętności dotyczącej wspierania własnych dzieci w tej trudnej sytuacji emocjonalnej
 • Rozwijanie zdolności wykorzystania technik ułatwiających komunikację społeczną
 • Zdobywanie umiejętności wychodzenia z kryzysu i radzenia sobie w sytuacji kryzysowej.

Planowane jest zorganizowanie ośmiu dwugodzinnych zajęć warsztatowych dla jednej grupy liczącej 10 uczestników- osób doświadczających przemocy.

Warsztaty zgodnie z opracowanym programem przeprowadzić mają psycholog i pedagog, posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe, posiadający certyfikaty i zaświadczenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego działania, o minimalnym doświadczeniu zawodowym – 2 lata.

Warsztaty będą odbywały się w oparciu o własne zasoby lokalowe i sprzętowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach i Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Zamawiający zapewnia również materiały pomocne w przeprowadzeniu pogadanek (tj. tablica typu flipchart, papier do tablicy, papier ksero, mazaki, długopisy, notesy, teczki, masa typu BluTack itp.) oraz susz konferencyjny.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia w okresie od 03.09.2018r. – 30.11.2018 r.  

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza z uwagi na cenę i program warsztatów.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi Wykonawcami.
 3. Oferty można składać do dn. 31.08.2018 r. do godz. 10.00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice pokój nr 7 lub e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Matusiak  pod nr tel. 043 678-40-40  wew. 13,
e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

                                                                                                                                      Poddębice, dnia 17.08.2018 r.

Zapytanie o cenę dotyczące wynajmu sali

do przeprowadzenia warsztatów kompetencji rodzicielskich.

W związku z realizacją projektu pt. „Czas na zmianę” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego  „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wynajmu sali do przeprowadzenia warsztatów kompetencji rodzicielskich.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice

tel./fax (043) 678-40-40  / e-mail: pcpr@poddebicki.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie sali do przeprowadzeniu warsztatów kompetencji rodzicielskich dla pięciu rodzin (rodzice i dzieci) szacunkowo-20 osób.

Warsztaty: 12 godzin zajęć, realizowane w ciągu 2 dni – sala zapewniająca odpowiednie warunki socjalne oraz bhp, wyposażona w laptop, rzutnik, ekran, tablicę typu flipchart, umożliwiająca dwutorowe prowadzenie zajęć, tj. oddzielnie dla grupy dzieci, oddzielnie dla grupy rodziców i części wspólnej, tj. grupy łączonej- rodzice i dzieci.

Planowane jest zorganizowanie 12 godzin zajęć, realizowanych w ciągu dwóch dni (sobota, niedziela, w godz. 900– 1500).

Zasadnym jest aby sala szkoleniowa znajdowała się na terenie miasta Poddębice.

Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest podać miejsce (szczegółową lokalizację siedziby), w którym będą odbywały się warsztaty.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia w okresie od 08.09.2018r. – 30.09.2018 r.  

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza z uwagi na cenę, lokalizację oraz atrakcyjność lokalową.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi Wykonawcami.
 3. Oferty można składać do dn. 31.08.2018 r. do godz. 10.00 na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach ul. Łęczycka 28,
99-200 Poddębice
pokój nr 7 lub e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Matusiak  pod nr tel. 043 678-40-40  wew. 13, e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Poddębice, dnia 17.08.2018 r.

Zapytanie o cenę dotyczące opracowania i  przeprowadzenia

pogadanek edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

W związku z realizacją projektu pt. „Czas na zmianę” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej opracowania merytorycznego i przeprowadzenia pogadanek edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice

tel./fax (043) 678-40-40  / e-mail: pcpr@poddebicki.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i  przeprowadzeniu pogadanek edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Planowane jest zorganizowanie 12 (dwunastu) godzinnych pogadanek dla rodziców w przedszkolach na terenie powiatu poddębickiego.

Do przeprowadzenia zadania zostanie zatrudniona jedna osoba- specjalista z dziedziny psychologii lub pedagogiki, posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe, posiadający certyfikaty i zaświadczenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego działania, o minimalnym doświadczeniu zawodowym – 2 lata.

Treści programowe pogadanek winny zawierać możliwość zapoznania się przez  uczestników z metodami wychowawczymi, udzielenia wskazówek  jak je stosować, aby były skuteczne, przedstawienie skutków, jakie w psychice i zachowaniu dziecka wywołuje stosowanie niewłaściwych metod wychowawczych, w tym metod z użyciem przemocy oraz przekazanie ważności prawidłowych wzorców rodzinnych i środowiskowych w wychowaniu dziecka. Przedstawienie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami pojawiającymi się w trudnych sytuacjach wychowawczych, zaprezentowanie innych zagadnień dotyczących wychowania a mających na celu zwiększenia własnej świadomości na temat wychowania i rodzicielstwa oraz uporządkowania wiedzy na temat roli rodzica w procesie wychowania

Osoba prowadząca pogadanki dla rodziców zostanie zatrudniona na podstawie umowy zlecenia.

Dojazd do przedszkoli na terenie powiatu we własnym zakresie prowadzącego pogadanki.

Warsztaty zostaną przeprowadzone na terenie placówek (na terenie powiatu poddębickiego), które wyrażą chęć skorzystania z powyższej formy działań profilaktyczno – edukacyjnych.

Zamawiający zapewnia materiały pomocne w przeprowadzeniu pogadanek (tj. tablica typu flipchart, papier do tablicy, papier ksero, mazaki, długopisy, masa typu BluTack itp.).

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia w okresie od 10.09.2018r. – 10.12.2018 r.  

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza z uwagi na cenę i program pogadanek.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi Wykonawcami.
 3. Oferty można składać do dn. 31.08.2018 r. do godz. 10.00, na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

Łęczycka 28, 99-200 Poddębice pokój nr 7 lub e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Matusiak  pod nr tel. 043 678-40-40  wew. 13,
e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach informuje, iż w ramach szeroko zakrojonych działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych na rzecz Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Powiatu Poddębickiego na lata 2016 – 2022 oraz w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018 współfinasowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest projekt pn. „Czas na zmianę”.

Głównym priorytetem w ramach w/w projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Działania przewidziane w projekcie „Czas na zmianę” mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie przemocy w rodzinie, propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich wśród rodzin dotkniętych i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz społeczności lokalnej, zapobieganie powielania złych wzorców rodzinnych i środowiskowych w rodzinach uwikłanych w przemoc oraz wyposażenie osób doświadczających przemocy w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (planowane są m.in.: dystrybucja materiałów edukacyjnych z zakresu prawidłowych metod wychowawczych, organizacja warsztatów dla osób doświadczających przemocy, organizacja warsztatu kompetencji rodzicielskich).

Jedną z grup docelową projektu są między innymi rodziny zagrożone i dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Poddębickiego.

      Działania planowane są do końca bieżącego roku.

      Udział w projekcie jest bezpłatny.

W przypadku zainteresowania udziałem w w/w projekcie lub uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach – Katarzyną Matusiak, tel.:
043 678 – 40 – 40, wew. 13, 605 – 909 – 433, ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębicach, pokój  nr 7, w dniach poniedziałek – piątek, w godzinach 800 – 1600 .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach poszukuje wolontariuszy do pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi w pieczy zastępczej na terenie powiatu poddębickiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poszukuje wolontariuszy do pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi w pieczy zastępczej na terenie powiatu poddębickiego. Praca wolontariuszy będzie polegała przede wszystkim na wsparciu rodzin zastępczych w opiece nad dziećmi, robieniu zakupów ale również pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji, udzielaniu korepetycji, organizowaniu im czasu wolnego (zabawa, spacery).

Osoby zainteresowane pełnieniem wolontariatu proszone są o kontakt z pracownikami Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej pod numerem tel. 43 678  40 40 lub w siedzibie PCPR w Poddębicach, ul. Łęczycka 28  w godz. od 8.00 do 16.00.

Co to jest wolontariat?

Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko -przyjacielskie. Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz innych osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa. Wolontariuszem mogą być: – osoba niepełnoletnia (wymagana zgoda rodziców/opiekunów prawnych), – osoba pełnoletnia – w tym uczeń i student, – senior. Wolontariuszem (zgodnie z ww. ustawą) nie może zostać osoba, która jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a także ta, która ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską. Osoba chcąca zostać wolontariuszem nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wolontariusz musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli został on na niego nałożony).

Podstawy prawne współpracy z wolontariuszami

 1. Ustawa z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28).
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017.1769 t.j. z dnia 2017.09.22).

 

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach prowadzi program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy „Szansa”. Udział w programie jest bezpłatny.

Podstawę prawną do opracowania i realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi art. 6 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015.1390 t.j. z dnia 2015.09.15)

Podstawowe cele programu to:
a)edukacja osób stosujących przemoc w kierunku umiejętności radzenia sobie z emocjami trudnymi,
b)zwiększenie samoświadomości oraz wiedzy na temat emocji
c)rozpoznanie i zmianę zachowań postaw przemocowych
d)edukacja w zakresie podstawowych umiejętności komunikacji interpersonalnej

Zakładane rezultaty
Działania diagnostyczne, edukacyjne i zajęcia warsztatowe mają przyczynić się do:
a)uświadomienia sprawcy czym jest przemoc
b)uzyskania przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich
c)nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów w rodzinie bez używania agresji
d)nabycie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć
e) nabycie umiejętności partnerskiego współdziałania w rodzinie oraz korzystania z pomocy innych