Kategorie
Szukaj
Styczeń 2017
P W Ś C P S N
« Gru    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

WIELE DZIECI – NIE Z WŁASNEJ WINY NIE MOŻE PRZEBYWAĆ POD OPIEKĄ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH W SWOIM RODZINNYM DOMU

POMÓŻ DZIECIOM
– ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

W TYM CELU:

– zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

– w rozmowie z pracownikami Centrum sprawdź czy spełniasz wszystkie warunki formalne

– upewnij się, czy rodzina akceptuje Twoje plany

MOŻESZ PRZYJĄĆ POD SWOJĄ OPIEKĘ DZIECKO LUB DZIECI

W RAMACH RODZINY ZASTĘPCZEJ Czytaj więcej… »

Święta

Zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnym gronie
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
życzą Kierownik i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

 

Harmonogram spotkań grupy wsparcia dla rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w pierwszym półroczu 2017 r.

  Styczeń      Luty    Marzec   Kwiecień     Maj  Czerwiec
12.01.2017 02.02.2017 02.03.2017 06.04.2017 11.05.2017 08.06.2017

 

 

 

Harmonogram spotkań grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w pierwszym półroczu 2017 r.

 

  Styczeń      Luty    Marzec   Kwiecień     Maj  Czerwiec
13.01.2017 03.02.2017 03.03.2017 07.04.2017 12.05.2017 09.06.2017

 

*wszystkie spotkania odbędą się w budynku PCPR w Poddębicach, ul. Łęczycka 28,

o godz. 16

 

U W A G A  !!!

W dniu 18.10.2016r. wprowadzono zmiany w Module II pilotażowego programu

„AKTYWNY SAMORZĄD” w 2016r.

 

 1. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (z możliwością wyrównania kwoty dofinansowania za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016), może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Biurze PFRON, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału PFRON. W opinii tej realizator programu lub Oddział PFRON wskazuje   w szczególności:
 • proponowaną wysokość dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
 • uzasadnienie proponowanej decyzji, w tym:
  1. dotyczące wysokości dofinansowania, przede wszystkim ze względu na atrakcyjność kierunku nauki wybranego przez wnioskodawcę na otwartym rynku pracy,
  2. wskazanie innych okoliczności zasługujących na indywidualne rozpatrzenie sprawy,
 • średni i najniższy, procentowy udział środków PFRON w dofinansowanych przez realizatora programu kosztach:
  1. opłaty za naukę (czesne) w ramach wniosków wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę
  2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,

objętych pomocą ze środków PFRON w semestrze/półroczu, którego dotyczy proponowana decyzja,

 • wysokość limitu środków PFRON w dyspozycji realizatora programu na dofinansowania w module II (na dzień sporządzenia opinii) wraz z informacją, czy decyzja wymaga zwiększenia tego limitu,
 • wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii.
 1. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma teraz charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
 • do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku studiów II stopnia – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

 

 1. Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje w dwóch transzach:
 • pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,
 • druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że wnioskodawca realizuje przewód doktorski, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

 1. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

 

 1. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit i po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II.

 

 1. Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.

25 listopada w Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet ruszyła kampania pod hasłem „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”. Do działań włączają się także pracownicy Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. Kampania organizowana jest na szczeblu międzynarodowym od 1991 roku.  Jej celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez:

– budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,-

– wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,

– budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy        wobec kobiet,

– wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie.

Zakończenie kampanii zaplanowane jest na 10 grudnia 2016 roku w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka. Symbolem kampanii jest biała wstążka – zobowiązanie do przerwania milczenia i powiedzenia stanowczego „nie”
w kwestiach przemocy kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Wspierając  obchody lokalne pracownicy   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach: p.o. kierownik oraz aspirant pracy socjalnej, pełnią dyżur osobisty i telefoniczny w powyższych dniach w siedzibie instytucji:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, pok. NR 7

w godz.: od 800– 1600

tel.: (043) 678-40-40 /  661-939-433, 605-909-433

W działania aktywnie włącza się także Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach.

Osoby dotknięte przemocą w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2016 mogą kontaktować się telefoniczne z Oficerem prasowym KPP Poddębice (tel. 043 678-94-13) lub Kierownikiem Dzielnicowych (tel. 043 678-94-42), którzy  będą udzielać przedmiotowych porad lub pomocy.

Informujemy, iż w ramach projektu „Rodzina pod parasolem” zapewniamy indywidualne poradnictwo specjalistyczne, tj. konsultacje z prawnikiem, psychologiem i pedagogiem. Zainteresowane powyższym wsparciem rodziny zastępcze zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikiem socjalnym lub koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej.

Informujemy, iż w dniu 28.09.2016r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poddębickiego dotyczące realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn.: „Rodzina pod parasolem”. 

 

W dniu 01 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci /Dz. U. z 2016 r., poz. 195/. Zgodnie z jej zapisami  na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego przysługuje dodatek wychowawczy. Dodatek przysługuje bez względu na dochód a przyznawany jest w drodze decyzji na podstawie złożonego przez stronę wniosku. Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wysokość dodatku wynosi 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej, jeżeli nie ukończyło 18 r.ż. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej. W przypadku dzieci przebywających już w pieczy, dodatek przysługuje od dnia wejścia w życie ustawy, a więc od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wnioski o przyznanie dodatku można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach przy
ul. Łęczyckiej 28, począwszy od dnia wejścia w życie ustawy czyli od dnia 1 kwietnia 2016 r.

 • Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych