Kategorie
Szukaj
Grudzień 2018
P W Ś C P S N
« Lis    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Poddębice, dn. 17.09.2018 r.

Zapytanie o cenę

na przedstawienie oferty cenowej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, której przedmiotem jest wykonanie usługi szkoleniowej dotyczącej konsultacji z doradcą zawodowym dla uczestników projektu pt. „Rozwiń skrzydła”

 1. Beneficjent (Zleceniodawca):

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

Siedziba: 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 28

REGON 730976517 , NIP 828 – 12 – 50 – 542

Tel./Fax. (043) 678 40 40 wew. 106

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dotycząca indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla uczestników projektu „Rozwiń skrzydła” realizowana przez instytucję posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla poddziałania IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

III. Osoba prowadząca zajęcia powinna spełnić następujące kryteria:

1) Posiadać odpowiednie wyższe wykształcenie ( psychologiczne- w kierunku psychologii doradztwa zawodowego lub ukończone odpowiednie studia podyplomowe lub certyfikaty, zaświadczenia)

2) Posiadać doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia przy czym minimalne doświadczenie zawodowe nie powinno być krótsze niż 1 rok.

3) Doradca zapewnia materiały dla uczestników niezbędne do prowadzenia spotkań.

IV. Do obowiązków osoby prowadzącej spotkania należeć będzie:

1) przeprowadzenie konsultacji z zakresu poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji;

2) przeprowadzenie analizy aktualnej sytuacji uczestników projektu, rozpoznanie ich własnych zdolności, umiejętności i zasobów oraz wsparcie uczestników w rozwoju zawodowym;

3) prowadzenie dokumentacji z usług poradnictwa:

4) prowadzenie ewidencji osób korzystających z poradnictwa,

5) sporządzanie wraz z uczestnikami CV oraz listów motywacyjnych,

6) prowadzenie indywidualnej dokumentacji osób korzystających z poradnictwa

7) prowadzenie karty czasu pracy;

8) ewaluacja prowadzonych zajęć, przekazywanie do biura projektu spostrzeżeń  i uwag związanych z poradnictwem;

9) pomoc w wyborze ścieżki zawodowej, w tym wybór szkoleń zawodowych

10) współpraca z Kierownikiem PCPR i Koordynatorem projektu w zakresie wszelkich zagadnień wynikłych na etapie realizacji projektu.

V. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Spotkania odbywać się będą w okresie od października 2018 r. do maja 2020 na terenia miasta Poddębice.

Ofertę należy złożyć do dnia 24.09.2018 r do godziny 12.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach pokój nr 4 lub droga email na adres pcpr@poddebicki.pl

Wszelkich informacji udziela koordynator projektu Pani Justyna Frontczak pod nr tel. 43/ 678 40 40 wew. 106 lub 693425222

Z poważaniem

Justyna Frontczak

Koordynator projektu

Informujemy, iż  24 grudnia 2018 roku (poniedziałek)  jest dniem wolnym od pracy, odpracowanym w dniu 17 listopada 2018 roku, w związku z czym urząd jest nieczynny.

 

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach informuje, iż prowadzi nabór kandydatów do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program skierowany jest do pełnoletnich osób, które nie radzą sobie z kontrolowanie  i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosowali bądź stosują przemoc wobec swoich bliskich. Zajęcia odbywać się będą w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych. Udział w programie i konsultacje są bezpłatne.

Celem programu korekcyjno – edukacyjnego jest m.in.:

 • powstrzymywanie stosowania przemocy,
 • zmiana zachowań przemocowych na konstruktywne z poszanowaniem praw i uczuć innych,
 • uzyskanie informacji i umiejętności rozpoznawania mechanizmów podtrzymujących zachowania przemocowe,
 • nabycie umiejętności wychowawczych w relacji z dzieckiem bez użycia przemocy,
 • uzyskanie informacji o możliwości korzystania z działań pomocowych, interwencyjnych, prawnych, psychologicznych itd.,
 • opracowanie własnego planu bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożonych użycia przemocy.

Chętne osoby zapraszamy  do udziału w programie a instytucje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy do współpracy.

Planowany termin realizacji programu: od kwietnia 2019 r. do sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie przy ulicy Łęczyckiej 28, 99-200 Poddębice pokój 7 lub telefonicznie (043) 678-40-40 wew. 13 lub kom. 605-909-433.

Wszelkie informacje dotyczące programu będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

 

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach będzie nieczynne dla interesantów.

Celem odpracowania wyznaczonego dnia wolnego i zapewnienia właściwego funkcjonowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  będzie czynne w dniu 17 listopada 2018 r. (sobota: w godz.: 8.00-16.00) .

Przed nami kolejne działania w ramach projektu „Czas na zmianę” , tj.:

 1. Pogadanki edukacyjne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w trakcie których uczestnicy zostaną zapoznani z metodami wychowawczymi, otrzymają wskazówki jak je stosować, aby były skuteczne, otrzymają informację na temat skutków, jakie w psychice i zachowaniu dziecka wywołuje stosowanie niewłaściwych metod wychowawczych z użyciem przemocy. Prowadzący zwróci uwagę uczestników na temat znaczenia przekazywania dzieciom prawidłowych wzorców rodzinnych i środowiskowych.
 2. Warsztaty dla osób doświadczających przemocy, umożliwiających nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 
 3. Warsztat kompetencji rodzicielskich, dla rodzin dotkniętych problemem przemocy. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji wychowawczych, otrzymają wskazówki dotyczące skutecznych rozwiązań sytuacji wychowawczo problemowych. Uczestnicy będą edukowani w zakresie negatywnego wpływu , jaki na dzieci ma nieprawidłowa atmosfera wychowawcza w domu- tj. problem przemocy.
 4. W dalszym ciągu dystrybuowane są ulotki i poradnik- „Czas na zmianę- jak być lepszym rodzicem” opracowane w ramach projektu. 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach Łęczycka 28, 99-200 Poddębice,
tel./fax ( 043) 678 40 40 
e-mail: pcpr@poddebicki.plwww.pcprpoddebice.pl

 

Projekt pt.  „Czas na zmianę” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Programu Osłonowego „ Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018

 

…………………………………………………………………..                                 …………………………………….., dnia …………………………

     (pieczątka wykonawcy, nazwa, adres, tel/fax, e-mail)                                             (miejscowość, data)                                                       

OFERTA                         

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddębicach, ul. Łęczycka 28,99-200 Poddębice                                                                   

                                

W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty z dnia …………………………………………….……………………… r. dotyczące:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( przedmiot zamówienia)

w ramach projektu „ Czas na zmianę” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach  Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018

składam ofertę następującej treści:

 1. Oferuje wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

za cenę:

– brutto …………………………………………. zł ( słownie: ………………………………………………………………………………)

 

 1. Oświadczam, że w cenie brutto zawierają się wszelkie należne daniny publiczno prawne, składki oraz akceptuje warunki realizacji zamówienia zawarte w zapytaniu. W przypadku przyjęcia mojej oferty zobowiązuje się do realizacji zamówienia uwzględniającego te warunki.
 2. W załączeniu przedkładam/ nie przedkładam program realizacji zamówienia (właściwe podkreślić).

 

………………………………………………………………….

 (podpis i pieczęć wykonawcy)

                                                                                                                                        Poddębice, dnia 17.08.2018 r.

 Zapytanie o cenę dotyczące zapewnienia

cateringu podczas warsztatów kompetencji rodzicielskich

W związku z realizacją projektu pt. „Czas na zmianę” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zapewnienia cateringu (obiadu- II danie oraz przerwy kawowej- kawa, herbata, ciastka, ciasto) podczas  warsztatów kompetencji rodzicielskich dla 20 uczestników – (rodzice i dzieci) podczas dwóch dni zajęć.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

Łęczycka 28, 99-200 Poddębice

tel./fax (043) 678-40-40  / e-mail: pcpr@poddebicki.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu cateringu podczas dwóch dni zajęć (obiad + przerwa kawowa) dla pięciu rodzin (rodzice i dzieci) – szacunkowo 20 osób:

 • II danie (ziemniaki, porcja mięsa, surówka, kompot),
 • Przerwa kawowa (ciasto, ciastka deserowe, kawa, herbata, zimne napoje).

Zleceniobiorca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres. Warsztaty będą odbywały się w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (na terenie miasta Poddębice).

Planowane jest zorganizowanie 12 godzin zajęć, realizowanych w ciągu dwóch dni (sobota, niedziela, w godz. 900-1500). Przewidywany czasookres warsztatów to wrzesień 2018r.

Zleceniobiorca zapewnia zastawę, serwetki, sztućce.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do zebrania odpadów po zakończeniu warsztatów.

Ilość posiłków dostarczonych na spotkanie może ulec zmianie po poinformowaniu Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w przeddzień warsztatów.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia w okresie od 03.09.2018r. – 28.09.2018 r.  

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza z uwagi na cenę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi Wykonawcami.
 2. Oferty prosimy składać do dn. 31.08.2018 r. na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

Łęczycka 28, 99-200 Poddębice pokój nr 7 lub e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Matusiak  pod nr tel. 043 678-40-40  wew. 13, e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Czas na zmianę” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej opracowania i  przeprowadzenia warsztatów kompetencji rodzicielskich, skierowanych dla pięciu rodzin (rodzice i dzieci) – szacunkowo 20 osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice

tel./fax (043) 678-40-40  / e-mail: pcpr@poddebicki.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i  przeprowadzeniu warsztatów dla pięciu rodzin (rodzice i dzieci) – szacunkowo 20 osób dotkniętych problemem przemocy.

Planowane jest zorganizowanie 12 godzin zajęć, realizowanych w ciągu dwóch dni z podziałem na zajęcia grupowe oddzielne dla rodziców i dzieci oraz część wspólną.

Warsztaty zgodnie z opracowanym programem przeprowadzić mają psycholog i pedagog, posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe, posiadający certyfikaty i zaświadczenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego działania, o minimalnym doświadczeniu zawodowym – 2 lata.

Zajęcia warsztatowe kierowane do rodziców winny podejmować m.in. następujące zagadnienia z obszaru wychowania:

– proces wychowawczy dziecka, niezbędne umiejętności do kierowania tym procesem,

wychowanie bez krzyków i klapsów,

– narzędzia służące do nawiązywania pozytywnej komunikacji,

– potrzeby dzieci, potrzeby rodziców,

– rozwiązywanie konfliktów,

– wzmacnianie poczucia wartości u dzieci,

– rozwijanie u dzieci umiejętności radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi.

Warsztaty mają na celu zapewnienie możliwości podniesienia przez nich uczestników- rodziców kompetencji wychowawczych, rozpoznawania i dobierania odpowiednich metod wychowawczych, otrzymania wskazówek dotyczących skutecznych rozwiązań sytuacji problemowych, edukacji w zakresie negatywnego wpływu, jaki na dzieci ma wychowywanie się w rodzinie uwikłanej w problem przemocy.

Zajęcia warsztatowe kierowane do dzieci winny stwarzać warunki do uzyskania przez uczestników m.in.:

– wzmocnienia więzi z rodzicami,

–  wiedzy jak sobie radzić z własnymi negatywnymi emocjami,

– pracy nad zachowaniami agresywnymi,

– wiedzy jak zapobiegać sytuacjom konfliktowym,

– większej pewności siebie,

– umiejętności nazywania i szanowania potrzeb swoich i rodziców.

Warsztaty będą odbywały się w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (na terenie miasta Poddębice). Zamawiający zapewnia również materiały pomocne w przeprowadzeniu warsztatu kompetencji rodzicielskich (tj. tablica typu flipchart, papier do tablicy, papier ksero, mazaki, długopisy, notesy, teczki, masa typu BluTack itp.) oraz obiad dla uczestników i serwis kawowy.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia w okresie od 08.09.2018r. – 30.09.2018 r.  

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza z uwagi na cenę i program warsztatów.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi Wykonawcami.
 3. Oferty można składać do dn. 31.08.2018 r. do godz. 10.00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

Łęczycka 28, 99-200 Poddębice pokój nr 7 lub e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Matusiak  pod nr tel. 043 678-40-40              wew. 13, e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Poddębice, dn.17.08.2018

                                                                                                                         Poddębice, dnia 17.08.2018 r.

Zapytanie o cenę dotyczące opracowania i  przeprowadzenia warsztatów dla osób doświadczających przemocy – ofiar przemocy, które umożliwią im nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

W związku z realizacją projektu pt. „Czas na zmianę” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego  „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej opracowania i  przeprowadzenia warsztatów dla osób doświadczających przemocy.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice

tel./fax (043) 678-40-40  / e-mail: pcpr@poddebicki.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i  przeprowadzeniu warsztatów dla osób doświadczających przemocy – ofiar przemocy, które umożliwią im nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia warsztatowe winny podejmować m.in. następujące zagadnienia z obszaru przemocy:

 • Formy przemocy (fizyczna, seksualna, psychiczna, ekonomiczna)
 • Model cykliczny przemocy, a także jego ograniczenia
 • Portret psychologiczny ofiar przemocy – fakty i mity
 • Nabycie wiedzy o typowych zachowaniach i metodach oddziaływania sprawców przemocy
 • Poznanie skutków psychologicznych i społecznych doznawania przemocy w rodzinie
 • Poszerzanie świadomości na temat negatywnego wpływu przemocy domowej na dzieci
 • Kształtowanie umiejętności w aspekcie odkrywania swojego potencjału i nauka korzystania z niego oraz wykorzystywania w zmaganiu się z trudnościami codziennego życia, w tym przede wszystkim w zatrzymaniu przemocy
 • Poznanie sposobów odbudowywania poczucie własnej wartości – budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
 • Poszerzanie zdolności dotyczącej radzenia sobie z sytuacjami generującymi stres – zapoznanie ze sposobami niwelującymi wzmożone napięcie emocjonalne
 • Rozwijanie umiejętności zmniejszanie doświadczanego niepokoju i lęku, za pomocą technik relaksacyjnych i wizualizacji
 • Nabieranie werbalnej i niewerbalnej pewności siebie oraz wykorzystanie własnego potencjału dla wzmocnienia wiary w siebie
 • Kształtowanie postawy otwartości oraz nauka mówienia o swoich potrzebach
 • Poszerzanie zdolności radzenia sobie z konfliktem
 • Rozwijanie umiejętności stawiania zdrowych granic w relacjach z innymi,
 • Poszerzanie zdolności jak przekraczać trudne emocje związane z doświadczoną przemocą
 • Poznanie sposobów rozładowywania złości i radzenia sobie z gniewem
 • Pomoc w szukaniu wzorców budowania relacji opartych na szacunku,
 • Poszerzanie umiejętności dotyczącej wspierania własnych dzieci w tej trudnej sytuacji emocjonalnej
 • Rozwijanie zdolności wykorzystania technik ułatwiających komunikację społeczną
 • Zdobywanie umiejętności wychodzenia z kryzysu i radzenia sobie w sytuacji kryzysowej.

Planowane jest zorganizowanie ośmiu dwugodzinnych zajęć warsztatowych dla jednej grupy liczącej 10 uczestników- osób doświadczających przemocy.

Warsztaty zgodnie z opracowanym programem przeprowadzić mają psycholog i pedagog, posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe, posiadający certyfikaty i zaświadczenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego działania, o minimalnym doświadczeniu zawodowym – 2 lata.

Warsztaty będą odbywały się w oparciu o własne zasoby lokalowe i sprzętowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach i Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Zamawiający zapewnia również materiały pomocne w przeprowadzeniu pogadanek (tj. tablica typu flipchart, papier do tablicy, papier ksero, mazaki, długopisy, notesy, teczki, masa typu BluTack itp.) oraz susz konferencyjny.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia w okresie od 03.09.2018r. – 30.11.2018 r.  

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza z uwagi na cenę i program warsztatów.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi Wykonawcami.
 3. Oferty można składać do dn. 31.08.2018 r. do godz. 10.00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice pokój nr 7 lub e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Matusiak  pod nr tel. 043 678-40-40  wew. 13,
e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

                                                                                                                                      Poddębice, dnia 17.08.2018 r.

Zapytanie o cenę dotyczące wynajmu sali

do przeprowadzenia warsztatów kompetencji rodzicielskich.

W związku z realizacją projektu pt. „Czas na zmianę” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego  „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wynajmu sali do przeprowadzenia warsztatów kompetencji rodzicielskich.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice

tel./fax (043) 678-40-40  / e-mail: pcpr@poddebicki.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie sali do przeprowadzeniu warsztatów kompetencji rodzicielskich dla pięciu rodzin (rodzice i dzieci) szacunkowo-20 osób.

Warsztaty: 12 godzin zajęć, realizowane w ciągu 2 dni – sala zapewniająca odpowiednie warunki socjalne oraz bhp, wyposażona w laptop, rzutnik, ekran, tablicę typu flipchart, umożliwiająca dwutorowe prowadzenie zajęć, tj. oddzielnie dla grupy dzieci, oddzielnie dla grupy rodziców i części wspólnej, tj. grupy łączonej- rodzice i dzieci.

Planowane jest zorganizowanie 12 godzin zajęć, realizowanych w ciągu dwóch dni (sobota, niedziela, w godz. 900– 1500).

Zasadnym jest aby sala szkoleniowa znajdowała się na terenie miasta Poddębice.

Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest podać miejsce (szczegółową lokalizację siedziby), w którym będą odbywały się warsztaty.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia w okresie od 08.09.2018r. – 30.09.2018 r.  

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza z uwagi na cenę, lokalizację oraz atrakcyjność lokalową.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi Wykonawcami.
 3. Oferty można składać do dn. 31.08.2018 r. do godz. 10.00 na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach ul. Łęczycka 28,
99-200 Poddębice
pokój nr 7 lub e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Matusiak  pod nr tel. 043 678-40-40  wew. 13, e-mail: pcpr@poddebicki.pl

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.